สู่ชีวิตของการศึกษาบนฐานของ อายตนะ ๖

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                       

 

             เมื่อมองธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแบบนอกกรอบของคําว่า"ศาสนา" คําสอนนี้ก็คือหลักของวิชาพัฒนาศักย์ภาพทางความคิดของมนุษย์สู่ปัญญาขั้นสุงสุด ตามดัวยมีจิตใจที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกเองและสังคม ถ้าปรับใช้กับการศึกษาที่เป็นอยู่นี้ท่านทั้งหลายมีความคิดว่าอย่างไร.

                      วีดีโอที่นําเสนอนี้เป็นบทต้นของการฝึกมนุษย์ที่สําคัญเพื่อให้เข้าใจหลักของ อายตนะทั้ง๖ของมนุษย์มีผลต่อการศึกษาได้ถูกต้อง ธรรมกถานี้โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ ปยุตฺโต ถ้าท่านทั้งหลายคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เชิญลองฟังครับ

                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาให้ถึงความจริงของชีวิตและจิตใจความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านประธานที่นำพาสิ่งดี ๆ มาแบ่งปันกันจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับท่าน

ที่นำธรรมะดีมาแบ่งปันครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุ อนุโมทนาธรรมที่นำมาแบ่งปันค่ะ

 

ท่านประธานครับ...เห็นธรรม...เห็นตน...พ้นทุกข์ครับ...สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ...ขอบคุณครับ...