กศน.อำเภอมัญจาคีรีไปร่วมให้ข้อมูลโครงการบ้านหลังเรียนและ TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแปนในการประเมินผลคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบที่ ๒

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ผมและคณะครู กศน.ตำบลหนองแปนได้ไปร่วมให้ข้อมูลโครงการบ้านหลังเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแปนโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์   พวงงาม และคณะเป็นผู้มาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.หนองแปน โดยมีปลัด อบต.หนองแปนและผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูล

          อบต.หนองแปนได้นำเสนอนวัตกรรมท้องถิ่น ๒ โครงการ และโครงการบ้านหลังเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแปนเป็นหนึ่งในสองโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินงานร่วมกันมาโดยตลอดตั้งแต่ต้น จนเกิดผลลัพท์ต่างๆแก่เด็กและเยาวชนและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ซึ่งมีการซักถามและสนทนากันเป็นเวลานาน ผมได้เรียนรู้และเกิดความรู้และเข้าใจหลักการการทำงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นจากการฟังการสนทนาและซักถามโต้ตอบกันในครั้งนี้

ปลัด อบต.คนเก่งให้ข้อมูลอย่างชัดเจน

นักเรียนมาร่วมให้ข้อมูลด้วย

โครงการดีดี ชาวบ้านมีส่วนร่วมคิดและร่วมทำ และเกิดประโยชน์กับชาวบ้านและชุมชน

นวัตกรรมท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)