เราเคยเห็นแต่ "วิจัยหน้าเดียว"  แต่เดี๋ยวนี้มี "บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าเดียว"  ท่านคงสังสัยแล้วว่ามันคืออะไร

        เป็นนวัตกรรมอันสืบเนื่องจากการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรีนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  คือหลังจากที่ครูทุกคนได้ประเมินตนเองแล้วว่าเราต้องการพัฒนาในเรื่องใดกับใครแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจับคู่กัน  เช่นครูคมคายทราบว่าครูชูศรีมีความรู้ความสามารถในการใช้เกมและเพลงในการสอนภาษาไทย  ก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  แล้วครูคมคายก็จดบันทึกว่าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอะไร ก้บใคร ได้องค์ความรู้อะไร  แล้วจะนำไปใช้อย่างไร  เมื่อนำไปใช้แล้วได้องค์ความรู้เพิ่มเติมอะไรอีก

        จบหนึ่งภาคเรียนหรือปีการศึกษา  เราคงจะเห็นบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าเดียว เป็นเล่มเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะค่ะ