จนถึงปัจจุบัน มีหลายคนอาสามาทำงานนี้ กล่าวคือ (๑) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา อนุฯเด็ก (๒) รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา  สายสุนทร มธ. (๓) นายสุรพงษ์ กองจันทึก สภาทนายความ (๔) นายมานะ งามเนตร NHRC (๕) นายพิชญ์ รอดแสวง NHRC (๖) นายกานต์ เสริมชัยวงศ์ IRC (๗) นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล สภาทนายความ (๘) นางสาวสรินยา กิจประยูร สนง.ธรรมสติ (๙)  นายชุติ งามอุรุเลิศ สนง.ธรรมสติ (๑๐) นางสาวปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว สภาทนายความ (๑๑) นางสาวทิชา นพรัตน์เขต IRC (๑๒) นางสาวนันทพร มาสุภาพ IRC (๑๓) นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง มธ. (๑๔) นางสาวบงกช นภาอัมพร มธ. และ (๑๕) นายอดิศร เกิดมงคล ครพ.