๑.    เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อเท็จจริงด้านสถานะบุคคลของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

 

๒.    เพื่อกำหนดแนวคิดและวิธีการจัดการสถานการณ์ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ตลอดจนปัญหาการขาดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันเกิดจากความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

 

      ๓.  เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาเสนอแนะ ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเป็นไปได้ในการผลักดันร่างแผนปฏิบัติการเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างกฎเกณฑ์และนโยบายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

--------------------------------