ประกาศ

          จังหวัดชุมพร ได้รับประกาศของนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร ให้บุคคลซึ่งมีอายุ ย่างสิบแปดปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๑ ) มาลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร (ภูมิลำเนาซึ่งบิดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ถ้าบิดาเสียชีวิตแล้วให้ยึดถือภูมิลำเนาของมารดา ) โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

          ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับที่มีชื่อ บิดา หรือมารดา กรณีที่บิดาเสียชีวิต และสำเนาทะเบียนบ้านของตนเิอง )

          ๒. บัตรประจำตัวประชาชน

          ๓. สูติบัตร

           ให้ไปแสดงตนต่อนายอำเภอท้องที่ ( ไปพบสัสดีอำเภอ ) ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘  หากพ้นกำหนดจะมีโทษ จำคุำกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)