ตัวอย่างข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ PRA

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดทำและเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว จะมีข้อมูลในระดับหมู่บ้าน อย่างเช่น ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลด้านทรัพยากร ซึ่งรวมถึงกลุ่มองค์กรผู้รู้ในพื้นที่ ข้อมูลด้านปัญหาที่เกิดจากมุมมองของชุมชน ส่วนข้อมูลระดับตำบลจะเป็นข้อมูลด้านประเด็นร่วมที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในระยะยาว

     สืบเนื่องจาก จะนำ PRA มาใช้ใน PAR ให้แยบยลได้อย่างไร, PRA ดีไม่ดีอย่างไร, หลักการของ PRA และ หากใช้ PAR มาประยุกต์ในการทำงานปกติต้องทำอย่างไรบ้าง

          ตัวอย่างข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ PRA ซึ่งเป็น รายงานข้อมูลระดับเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง 1 ชุมชน คือ ชุมชนท่ากรวด ซึ่งจัดทำโดย โครงการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อปีจัดทำเมื่อปี 2546 ให้ดูคำนำก่อนนะครับ ที่เหลือเปิดดูหรือดาวน์โหลดได้จากที่นี่ครับ

คำนำ

          เอกสารการจัดทำข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในระดับชุมชนหมู่บ้านและตำบลที่ได้จัดทำขึ้น เป็นกระบวนการหนึ่งของงานข้อมูลจากหมู่บ้านและตำบล ในพื้นที่การดำเนินงานโครงการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 30 หมู่บ้าน/ชุมชน จากเดิม 45 หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต 8 ตำบล 2 เทศบาล ในอำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเหนือคลอง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (อนุสัญญา RAMSAR) เพื่อมุ่งให้เกิดการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด (Wise use) และอย่างยั่งยืน (Sustainability)
          การจัดทำและเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว จะมีข้อมูลในระดับหมู่บ้าน อย่างเช่น ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลด้านทรัพยากร ซึ่งรวมถึงกลุ่มองค์กรผู้รู้ในพื้นที่ ข้อมูลด้านปัญหาที่เกิดจากมุมมองของชุมชน ส่วนข้อมูลระดับตำบลจะเป็นข้อมูลด้านประเด็นร่วมที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในระยะยาว
          การจัดทำในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโครงการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานโครงการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และแกนนำชุมชน ถึงแม้ว่ากระบวนการครั้งนี้ จะเป็นเรื่องใหม่ของชุมชนที่ต้องเป็นแกนสำคัญของงาน และข้อมูลหลายอย่าง ชุมชนผู้เกี่ยวข้องอาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการสนับสนุนงานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำส่วนอื่นๆ ต่อไป
          อย่างไรก็ตาม ทางคณะผู้จัดทำตระหนักดีว่า ด้วยขีดจำกัดในด้านต่างๆ อาจทำให้เอกสารข้อมูลบกพร่องอยู่บ้าง หวังว่าคงจะได้รับคำแนะนำ เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์#การมีส่วนร่วม#สุขภาพชุมชน#วิจัยและพัฒนา#สถิติและการวิจัย#วิถีชุมชน

หมายเลขบันทึก: 5478, เขียน: 17 Oct 2005 @ 08:32 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)