Knowledge Sharing : เพื่อนช่วยเพื่อน


KM เป็นกระบวนการที่ "ดึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์" ทุกด้าน ออกมาทำคุณประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ทุก ๆ วันศุกร์ พวกเราชุมชนคนชุดเขียวมักจะมีความสุขทุก ๆ ครั้งไปเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ประการที่ 1 วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันหยุด Holiday หลังจากทำงานมา 5 วันติดกันเหนื่อยมาหลายวัน หลาย ๆ คนจึงรู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดี…เพราะจะได้พักผ่อนแล้ว…..เฮ้..!!...</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ประการที่ 2 ทุกศุกร์ที่ 2 ของเดือนพวกเราตกลงกันว่าในปี 2550 นี้ เราจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะสลับกันเป็นผู้นำทีม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือน ๆ กัน </p><p></p><p>และหลังจากที่เราได้ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผ่านมา พบว่ามีความเสี่ยงเรื่องการเตรียมเลนส์ที่ใช้ในการผ่าตัดสลายต้อกระจกค่อนข้างบ่อย คือ เตรียมเลนส์ไม่ครบถ้วนบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ดังนั้นในวันที่ 12 ต.ค. 2549 เราจึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์กันพบว่าเกิดจาก</p>  <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกไม่มีเลนส์</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">พยาบาลห้องผ่าตัดที่ประจำประชาสัมพันธ์ ไม่ทราบวิธีการดูเบอร์เลนส์</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">พยาบาลห้องผ่าตัดบางคนไม่ทราบการตรวจสอบคำสั่งการเตรียมผ่าตัดต้อกระจกว่า  อ่านคำสั่งจากตรงไหน</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">พยาบาลห้องผ่าตัดบางคนไม่ทราบว่าผู้ป่วยใช้เลนส์ชนิดใด ในการทำผ่าตัด</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">พยาบาลห้องผ่าตัดไม่ได้รับความสะดวกในการรับเลนส์จากเจ้าหน้าที่ตึกจักษุวิทยาแผนกผู้ป่วยนอก</li> </ol>หลังจากการวิเคราะห์หาสาเหตุจะเห็นว่าปัญหาสำคัญ คือ พยาบาลห้องผ่าตัดบางคนไม่ทราบชนิดของเลนส์และการตรวจสอบเลน์ให้ถูกต้องจึงได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข คือ <ul><li><div class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> พยาบาลผ่าตัดที่มีความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดตาจะมาให้ความรู้กับพยาบาลทุกคนเกี่ยวกับการตรวจสอบเลนส์ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวชุมชนคนชุดเขียวในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 เวลา 08.15 น. </div></li></ul>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เมื่อเป็นที่ตกลงกันได้แล้วเช้าวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 2549 เวลา 08.15 น. น้องไก่ (พิมพา)และน้องอ้อย (วริศรา) ที่มี Tacit Knowledge และเชี่ยวชาญการส่งเครื่องมือผ่าตัดทางตา จึงทำหน้าที่เป็นผู้นำในการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเลนส์ที่ใช้กับผู้ป่วยในการผ่าตัดต้อกระจก</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> น้องไก่ (พิมพา) ทำหน้าที่เป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูและตรวจสอบเลนส์ที่ใช้ผ่าตัดตา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>   <div style="text-align: center"></div> <p align="center">   น้องไก่บรรยาย น้องอ้อยช่วยจดบันทึก </p><p></p><p style="text-align: center"></p> <p align="center"> ระหว่างบรรยายพี่ราตรีร่วมลุ้น พี่แก้วนังจดยิก ๆ กลัวลืมล่ะซี่...!!! </p><p>เนื้อหาสาระที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันคือ </p><ol><li><div class="MsoNormal" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt">นำเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัดต้อกระจก  มาแนะนำการตรวจสอบคำสั่งจากแพทย์จักษุวิทยา  อันได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับ   การดูเบอร์เลนส์ แก้วตาเทียม    ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม    วิธีการตรวจสอบคำสั่งที่แตกต่างระหว่างแพทย์จักษุแต่ละท่านทั้ง  3   ท่านโดยให้ดูจากแบบฟอร์ม FM-OPE-13-00   ซึ่งเป็นคำสั่งการรักษาจากแพทย์ที่ให้ผู้ป่วยก่อนได้รับการ  Admit  เข้าตึกทางศัลยกรรม</div></li></ol><p style="text-align: center"></p> <p align="center"> FM-OPE-13-00</p><p></p><p></p><p style="text-align: center"></p> <p align="center">บันทึกผลการตรวจโดยแพทย์</p>   <p></p><p>ในแบบฟอร์ม FM-OPE-13-00 แพทย์จะบันทึกเลนส์ที่จะใช้กับผู้ป่วยที่ผ่าตัดต้อกระจก โดยระบุชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม  เบอร์เลนส์แก้วตาเทียม    จากภาพข้างบนแพทย์ได้บันทึกไว้ว่าวางแผนจะทำผ่าตัดสลายต้อกระจกตาข้างขวา วันที่ 26 ก.ค. 2549 (Phaco + IOL RE) ผู้ป่วยจะใช้เลนส์ชนิด  SA60AT เบอร์ 21.50 และได้สำรองไว้อีกหนึ่งอันคือ MC50BD เบอร์ 22.00  </p><p></p><p></p>2.   นำเวชระเบียนแจกให้กับเจ้าหน้าที่ทดลองตรวจสอบในการฝึกอ่านและสังเกตคำสั่งจากแพทย์   <div style="text-align: center"></div>

 ไก่กำลังสอนพี่โป่งให้ดูและตรวจสอบเลนส์ที่จะใช้กับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยมีพี่เปีย ตุ๊กและจ๊อยสังเกตุอย่างอยู่ใกล้ ๆ รอเป็นรายต่อไปทั้งนี้การให้ความรู้เป็นรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบได้ถูกต้อง  

</span><p><div style="text-align: center"></div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">          </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">พี่แก้วและพี่ราตรีช่วยดูกันใหญ่ว่าถูกต้องหรือเปล่า โดยมีปุ๊ช่วยลุ้นด้วย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">ส่วนอ้อยกำลังสอนพี่จินให้ดูและตรวจสอบเลนส์</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เมื่อจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว เราจึงกำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบเลนส์ที่ใช้กับผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ดังนี้ </p><p> </p><p>Line3</p><p>1. วันก่อนผ่าตัดพยาบาลประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และตรวจสอบความถูกต้องของเลนส์ที่ใช้กับผู้ป่วยจากแบบฟอร์ม FM-OPE-13-00 ให้ถูกต้องทั้ง </p><ul>

 • ชนิดของเลนส์ที่ใช้
 • ขนาดของเบอร์เลนส์
 • </ul><p>แล้วบันทึกในใบตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนผ่าตัดให้ถูกต้องและชัดเจน </p><p>2. เช้าวันผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัดตานำใบเยี่ยมที่บันทึกชนิดของเลนส์ที่ใช้ และขนาดของเบอร์เลนส์ของผู้ป่วย ไปเบิกกับพยาบาลที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และนำมาใช้กับผู้ป่วย   </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Line3</p>  <p>หลังจบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ดิฉันนึกถึงสิ่งที่อ.วิจารณ์ว่าไว้เกี่ยวกับ KM ได้ว่า</p><p align="center"> KM เป็นกระบวนการที่ "ดึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์" ทุกด้าน ออกมาทำคุณประโยชน์   ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน</p><p align="center">            การทำ KM จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจมิติเชิงจิตวิญญาณมากขึ้น ชัดเจนขึ้น    เป็นความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง    ซึ่งไม่มีทางได้จากคำบอกเล่า  การบรรยายหรือจากการอ่าน</p><p align="center">       " KM ต้องสัมผัสด้วยตนเองจากการปฏิบัติจึงจะรู้และเข้าใจ"</p>

  หมายเลขบันทึก: 54714เขียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2006 20:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:35 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (5)
  ประทับใจในCoPนี้จริงๆค่ะ     การจัดการความรู้ไม่ทำไม่รู้ค่ะ
  • เคยแอบถามตัวเองในใจไหม ? ทำไมเราเก่งและแสนดีอย่างนี้ ... แอบปลื้มใจแทนผู้หญิงในชุดเขียวทุกคน ที่ได้ช่วยให้เพื่อนมนุษย์ ทุเลา หรือหายจากการเจ็บป่วยค่ะ

  รู้สึกปลื้ม..เป็นที่สุดที่ท่านผ.อ. ชื่นชม

  จะนำความรู้สึกนี้ไปให้กับน้อง ๆ ทุกคนได้ทราบจะได้มีกำลังใจทำสิ่งที่ดี ๆต่อไปค่ะ

  • เคยคิดค่ะแต่ไม่อยากคิดดัง ๆ เพราะการอวดอ้างว่าเราดียังงี้ เก่งยังโง้น..คำพูดอวดอ้างไม่ทำให้เราดูดีค่ะ
  • คนอื่นชมเราจะทำให้เราดูดีมีค่าค่ะ
  • แค่มีผู้อื่นมากล่าวชม เราก็เป็นปลื้มที่สุดแล้วค่ะ

  ขอชื่นชมในความ เสียสละ ขอยกย่องในความดี ความดี จะส่งผลดี มายังคุณทุกๆคน

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท