การจัดการความรู้ต้องอาศัยคุณธรรม

สันติชน
คุณธรรมอยู่ในทุกกิจการ แม้ในตัวตนของผู้คน หากมีคุณธรรมกำกับกิจการและคนก็จะเจริญงอกงามรุ่งเรือง คนดีมีคุณธรรมใครก็อยากคบหา คุณธรรมซ่อนไว้ด้วยความเอื้ออาทร ความเปิดเผยจริงใจกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความโอบอ้อมอารี และความมีเมตตา ลองคิดไตร่ตรองดูหากการจัดการความรู้ มีคุณธรรมดูแล การจัดการความรู้ก็จะก้าวหน้าทุกคนสบายใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นเครือข่ายไม่ใช่ถูกบังคับให้เกิดการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่ดีจึงต้องอาศัยคุณธรรมเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่องค์ความรู้ที่สามารนำไปพัฒนาคนพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์กับสังคมกับส่วนรวมต่อไป

       การจัดการพูดเพียงแค่นี้     อาจทำให้รู้สึกไม่ดีนักในบริบทวัฒนธรรมของสังคมไทยสังคมไทย       แต่หากใช้คำว่า การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT)ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือ การจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ตกแต่งความรู้ให้ง่ายต่อการใช้สอยและทำให้มีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงามและใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะ มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกันที่สำคัญมันก่อให้เกิด  - การเรียนรู้ร่วมกันของคนทั้งหมดในกระบวนการ - ก่อให้เกิดปัญญาร่วมกัน - ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาในเรื่องยากได้สำเร็จ การจัดการความรู้ที่มีคุณธรรมจะก่อให้เกิด 1. การพัฒนาศีลธรรมพื้นฐานของสังคม ได้แก่การเคารพสักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยการให้คุณค่าแก่ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนทุกคน 2.ต้องไม่ใช้อำนาจ เพราะอำนาจจะไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องระลึกเสมอว่าทุกคนมีความสำคัญ และประสบการณ์ของทุกคนมีค่า ความเสมอภาคทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ทุกคนมีเสรีภาพที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาแบ่งปันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.การฟังอย่างตั้งใจ ไม่ใช่เถียงกัน มีอคติเอนชนะคะคานกัน หรือพ่นให้ผู้อื่นฟังเพียงด้านเดียว ก่อให้เกิดการคิดที่เป็นบวก เอาความสำเร็จความภาคภูมิใจในสิ่งที่เคยทำด้วยดีเป็นตัวตั้ง นำมาให้เห็นคุณค่าและชื่นชม เกิดการเรียนรู้กันท่ามกลางการปฏิบัติ ก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างสร้างสรรค์ เกิดปัญยาในการคิด พูด และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเจริญ และความเข้าใจร่วมกันอย่างมีสติรู้

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมานฉันท์เพื่อสันติสุขความเห็น (0)