เกสเฮ้าส์เป็นธุรกิจโรงแรมประเภทหนึ่ง  ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ

1.  พระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม 2547

2.  กฎหมายจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน

3.  กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

4.  กฎหมายแรงงาน

5.  กฎหมายบัญชีและภาษีอากร