หลังจากที่คณะครูจากโรงเรียนต่างๆใน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบมาตรฐานเพื่อจัดเก็บไว้ในคลังข้อสอบเป็นส่วนกลาง  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมานั้น 

บรรยากาศในการอบรมก็ได้รายงานไปบ้างแล้วนั้น เรียนเชิญอ่านที่นี่ค่ะ

ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบจากการประชุมนั้น  คือ  การออกข้อสอบ 1 ชุดวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 เน้นชั้นประถมศึษาปีที่ 3

อันดับแรกต้องเรียกหา  มาตรฐานช่วงชั้นเสียก่อน  นำมาวิเคราะห์  และนำหลักสูตรมาวางเรียงกัน  ประกอบดึงความสามารถที่จะประเมินนักเรียนออกมา ว่ามีกี่ด้าน  และเรื่องอะไร

ซึ่งกำหนดได้ตามความคิดของครูอ้อยก็คือ

1.ทักษะการสื่อสาร

2.ทักษะกระบวนการคิด

เมื่อได้ทักษะแล้วก็ต้องวิเคราะห์ว่า  แต่ละทักษะนั้นต้องเน้นในเรื่องอะไร  เช่นทักษะการสื่อสาร  ต้องนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาดูแล้วล่ะ

ทักษะการสื่อสารจึงแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อยคือ

1.  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์

2.  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ

จะเห็นได้ว่า  การแยกแยะนั้นได้คำนึงถึงสาระต่างๆทั้ง 4 สาระด้วยคือ

1.  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2.  ภาษากับวัฒนธรรม

3.  ภาษาเพื่อความสัมพันธ์กับสาระอื่นๆ

4.  ภาษาเพื่อความสัมพันธ์กับชุมชนโลก

ทักษะกระบวนการคิด  วิชาภาษาอังกฤษเน้นย้ำในเรื่อง

1.  เข้าใจความหมายของคำศัพท์ ประโยค ข้อความในสาร

2. เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ ภาพ สัญญลักษณ์  และถ่ายโอนข้อมูลวาดภาพหรือสัญญลักษณ์เป็นประโยค หรือข้อความสั้นๆ

3.  บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อที่อ่านหรือรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสำคัญ  ลำดับขั้นตอน

4.  ตีความเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญ  บอกความสำคัญของขอ้มูลที่ระบุแจ่มชัดและที่เป็นนัย

5.  นำเสนอความคิดเห็นข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง

จะเห็นได้ว่า  ครูอ้อยได้ตีกรอบความคิดว่า  จะออกข้อสอบและเยนข้อสอบอย่างไร  มีที่มาและที่ไปอย่างชัดเจน

เมื่อได้กรอบความคิดแล้ว  ทีนี้ล่ะจะเขียนข้อสอบแบบใด   ตามที่อบรมมานั้นให้เฟ้นข้อสอบที่เหนือกว่าที่เป็นปัจจุบัน  หมายถึงไม่ให้ข้อความจากหนังสือที่นักเรียนได้เรียน  ควรเลือกหาข้อความที่สารอื่นๆ  เช่น  หนังสือการ์ตูนง่ายๆ

ครูอ้อยจะเขียนข้อสอบในอันดับต่อไป

ครูอ้อยรายงาน จากการการจัดการเขียนข้อสอบมาตรฐาน