โครงการโครงงานภาคโปสเตอร์ได้จัดขึ้นทุกปี  ช่วงประมาณเดือน ตุลาคม  ซึ่งให้นิสิตของทุกสาขาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา  ซึ่งปีนี้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคือ  15,000 บาทและได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากฟิวเจอร์บอร์ด มาเป็นไวนิล ซึ่งสามารถนำไปแสดงผลงานที่อื่นได้ง่ายและดูสวยงาม  ทันสมัย  โดยทางคณะได้กำหนดรูปแบบให้  แต่เนื้อหานิสิตเป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้  Clickดูรายละเอียด     ค่าใช้จ่ายโครงการฯ