ครูควรมีบทบาทอย่างไร ...ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ... ดิฉันสรุปประเด็น  เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ได้ทดลองปฎิบัติมากว่า  ยี่สิบปีค่ะ

·       ครูคณิตศาสตร์คิดว่าการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่มุ่งเน้นความเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านการทำแบบฝึกหัดหรือการทำการบ้านมาก ๆ

·       ครูต้องวางแผนและออกแบบกิจกรรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม สนุกสนานในการเรียน มีทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ

·       ครูต้องสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีเหตุผล สร้างความสามัคคี เช่น นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเกม การแข่งขัน คิดเลขเร็ว แต่งนิทาน วาดรูป

·       ครูต้องสอนจากสิ่งที่ง่าย ไปสู่ยาก

·       ครูควรเป็นผู้ที่คอยแนะนำ ให้คำปรึกษาไม่ใช่ผู้บอกทั้งหมด

·         ครูต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทัศนคติ และนำสื่อต่าง ๆ มาใช้ประกอบการสอน

·       ครูควรกำหนดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล หรือทำเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มควรมีการคละความสามารถของนักเรียน

·       นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ร่วมกันสร้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

·       นักเรียนซักถามข้อสงสัย   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียนไป ผู้สอนช่วยชี้แนะ

·       นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไป หรือให้นักเรียนสรุปเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

·       ครูเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการประเมินที่หลากหลาย

·       ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย