ช่วงเวลาก่อน 11.00 น. ของวันนี้  ผมได้รับโทรศัพท์ยืนยัน จาก คุณสุรพงษ์ (ผู้ประสานงานจากสถานีวิทยุจุฬาฯ) ว่า ตอนเวลา 12.45-13.00 น.ของวันนี้ (12 ตุลาคม 2549) ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ขอสัมภาษณ์สด เกี่ยวกับเรื่อง "เส้นทางสู่....ครูภูมิปัญญาไทย" ของ beeman

     หรือ อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ อาจารย์ภาควิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์สดออกอากาศผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยคุณนรินทร์ (หญิง) จากสถานีวิทยุจุฬาฯ และคุณแสนศักดิ์ จากสถานีวิทยุ มมส. ออกอากาศพร้อมกันที่

  • สถานีวิทยุจุฬาฯ
  • สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ฯ หรือ มอ.หาดใหญ่ ครับ


   จึงขอเชิญชวน Blogger ชาวมหาวิทยาลัยดังกล่าวที่ไม่ติดภาระกิจสำคัญ ติดตามการสัมภาษณ์สดในครั้งนี้ด้วยครับ...จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ...

   ขอขอบคุณ คุณจามรี อ่อนโฉม..ผู้ประกาศ และผู้ประสานงานจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร ครับ