กระบวนการพัฒนาหลักสูตร


กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

          กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (สงัด  อุทรานันท์.2532.หน้า24)


กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 5 ประการ

1.การกำหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร 

2.การเลือก การจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์

3.การนำเอาหลักสูตรไปใช้

4.การประเมินผลหลักสูตร

5.. การปรับปรุงหลักสูตร

อธิบายได้ดังนี้ครับ

1. การกำหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร
      การให้การศึกษาแก่เยาวชนทั้งประเทศจำต้องใช้หลักสูตรหลาย ๆ หลักสูตร เช่น หลักสูตรในระดับประถม หลักสูตรในระดับมัธยม และหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรแต่ละระดับนี้สนองความต้องการของกลุ่มเยาวชนที่มีสภาพทางจิตใจ ร่างกาย มีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างกันออกไป

2.. การเลือก การจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์

      เมื่อได้กำหนดแล้วว่าความมุ่งหมายของหลักสูตรมีอะไรบ้าง กิจกรรมขั้นที่สองในการพัฒนาหลักสูตรคือ การเลือกสรรวิชาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเลือกเนื้อหาวิชาและประสบการณ์มาแล้ว ผู้พัฒนาหลักสูตรยังต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า เนื้อหาสาระอะไรควรไปสอนก่อนหรือสอนหลัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปได้อย่างสัมฤทธิผลสูงสุด 

3. การนำเอาหลักสูตรไปใช้ 

       การนำเอาหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนและครู นำเอาโครงการของหลักสูตรที่เป็นรูปเล่มเหล่านั้นไปปฏิบัติให้เกิดผล 

4.    การประเมินผลหลักสูตร
        การประเมินผลหลักสูตรคือ การหาคำตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่กำหนดไว้ในความมุ่งหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงไร และอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินหลักสูตรเป็นงานที่ละเอียด ต้องการผู้ที่มีความรู้ทั้งในเรื่องของหลักสูตรและการประเมินผล

5. การปรับปรุงหลักสูตร

กระบวนพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเป็นวัฏจักร เริ่มต้นด้วยการกำหนดความมุ่งหมาย เลือกและจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย นำหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลตามที่มุ่งหมายไว้ 

     เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าแต่ละสาขาวิชาอยู่กับความรู้เดิมๆก็จะทำให้การพัฒนาของมนุษย์ษยชาติของโลกเราไม่มีการพัฒนาเลยการพัฒนาหลักสูตรยังช่วยให้คนที่จะจบออกมาในสาขานั้นๆสามารถนำไปใช้ตรงตามที่ตลาดต้องการดังนั้นหลักสูตรที่ดีจะต้องมีการกำหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรที่แน่ชัดและเลือกเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่ตรงกับเป้าหมายให้สอดคล้องกันและนำเอาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและนำมาประเมินผลซึ่งถ้ามีปัญหาตรงไหนก็ครวมีการปรับปรุงอยู่เสมอๆ


อ้างอิง

หนังสือ การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) ของ บุญเลี้ยง ทุมทอง

และ - http://nalita63.blogspot.com/p/blog-page_5591.html

-http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9_i-IvpBCKYJ:cad2554.files.wordpress.com/2011/07/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์อยากให้ลองสร้างหลักสูตรตามกระบวนการที่คุณเขียนมาสัก 1 หลักสูตร เพื่อจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนขึ้น