สิ่งที่ได้เรียนรู้     จากการเข้าร่วมงานวันครูโลก 2006  ในภาคเช้ามีความสำคัญมาก

  • เราพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมห้องย่อย 6 นี้  มีจำนวนมากถึง 250 คน นั่นหมายความว่า โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ (Ed-KM)”  โดยการนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือทำงานเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นในแวดวงการศึกษา
  • ในช่วงถาม-ตอบ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม  มีคำถามหลายคำถามที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและใฝ่เรียนรู้ของผู้เข้าร่วม  ในการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรการศึกษา
  •  ได้เห็นถึงพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของตน และนอกกลุ่ม  มีการทำงานข้ามกลุ่มสาระวิชา ภายในโรงเรียน    และมีการดูงานในโรงเรียนอื่นๆ และนำเคล็ดลับที่ดี  ไปปรับให้เข้ากับบริบทของตน และทดลองปฏิบัติ  ถ้าได้ผลดี ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น สพท. สุพรรณบุรี เขต 2
  •  ได้เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร เช่น โรงเรียนชาวนาและโรงเรียนในเขต สพท. สุพรรณบุรี เขต 2  สะท้อนให้เห็นว่าเริ่มมีการสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง    โดยเกิดการเชื่อมโยงระหว่าง โรงเรียน และ ชุมชน
  •  ได้เห็นบรรยากาศของการเรียนรู้  การเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน
  •   คำพูดทีสะท้อนของวิทยากรทั้ง 6 คน บนเวทีบ่งบอกโดยมีนัยแฝงไว้คือ   KM ทำให้เกิดการปลดปล่อยศักยภาพของคนทำงาน และมีเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้น

          ดังคำที่ว่า  การจัดการความรู้ไม่ทำไม่รู้ และที่สำคัญ ได้เรียนรู้จากนักปฎิบัติเช่น คุณปวีณา ธิติวรนันท์  และยิ่งได้อ่านบันทึกบทความ เห็ดโคน...สายใยแห่งรัก   ยิ่งทำให้เข้าใจถึงคำว่า ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่เราเองสามารถเรียนรู้และนำความรู้ที่เป็นเคล็ดลับ/เทคนิค/เกร็ดสาระต่างๆ นำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  อาจจะกล่าวได้ว่า เราสามารเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ     ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการเรียนรู้