มุมมองประเทศไทยในสายตาของ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

            ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช (27 พฤศจิกายน2485 -) ผู้ก่อตั้งและประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย[1] และก่อตั้ง สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม   เป็นผู้มีบทบาทสำคัญของประเทศ ในการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดการความรู้[ต้องการอ้างอิง]   ท่านเป็นหลานชายของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) บุคคลสำคัญของโลกที่เรารู้จักกันในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ (นามเดิม เงื่อม พานิช) สมรสกับ ศาสตราจารย์ พญ. อมรา (เศวตวรรณ) พานิช มีบุตรธิดา 4 คน  ท่านศึกษาจบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2505-2509 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามนุษยพันธุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2510-2511 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(1)

 

                                 

 

1.  ความสุข อิ่มอร่อย ของชีวิตครู


2 .   สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 


3.  ครูกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

         3.1  ครูกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 1


         3.2   ครูกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 2


         3.3   ครูกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 3


         3.4    ครูกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 4


         3.5   ครูกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 5


         3.6   ครูกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 6


4.   ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช พูดถึง แพทย์ศิริราช เนื่องในโอกาส
   120 ปี  แพทย์ศิริราช


5. วิถีสร้างการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
    (
ทักษะในศตวรรษที่ 21)


6.  การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่  21

          6.1   การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 /1

          6.2   การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 /2

          6.3   การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 /3

          6.4   การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 /4

          6.5   การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 /5

          6.6   การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 /6

 

 

                               

 

 

 

(1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)