เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

                  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย  นางสุคนธา  สุนทรอารมณ์ 

                                                                               บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง  การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ 1) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลและ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลำดับขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 2)การสร้างคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู 3)การทดลองใช้คู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 74  คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกำหนดอัตราส่วนของเครจซี่และมอร์แกน (Krejecie& Morgan,1970 : 608 , อ้างถึงใน พิสณุ  ฟองศรี. 2546 : 108) จำนวน 67 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย1)แบบประเมินคุณภาพคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู
2) แบบสังเกตการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนของคณะครูตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 3) แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) แบบบันทึกการสังเกตการสอนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลการวิจัยพบว่า 

  1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาสภาพปัญหาจากแบบบันทึกสังเกตการสอน
ในปีการศึกษา 
2554  พบว่า  ผลการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับปานกลาง  ด้านการเตรียมการสอน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการใช้สื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียน 

2. ผลการสร้างคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู  ประกอบด้วย 
5 บท คือบทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา  บริบทของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน  ความจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน  องค์ประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน  หลักการนิเทศภายในโรงเรียน  ยุทธศาสตร์การนิเทศภายในโรงเรียน  กิจกรรมการสำหรับการนิเทศและเทคนิคในการนิเทศ  บทที่ 3 
ขั้นตอนการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน กล่าวถึงขั้นตอนการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน  บทที่ 4 
การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  กล่าวถึง 
การพัฒนากลยุทธ์ในการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  และบทที่
5  เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานนิเทศ

3.ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานนิเทศตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า 3.1) ผลการวิเคราะห์ความร่วมมือของครูในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลอยู่ในระดับมาก  ส่วนครูมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด3.2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคณะบริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน  มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ด้านกิจกรรมร่วมประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 


  4. ผลการวิเคราะห์การประเมินผลและปรับปรุงคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าระดับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานทางวิชการ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#นิเทศ

หมายเลขบันทึก: 540476, เขียน: 25 Jun 2013 @ 11:44 (), แก้ไข: 25 Jun 2013 @ 11:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)