ผู้บริหารป้ายแดง

 ทีมงานใหม่ ป้ายแดงร้อนๆ ที่ชาวศูนย์บริการวิชาการเข้าเยี่ยมแสดงความยินดี และ รับฟังความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน

ภาพที่ ๑ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มอบดอกไม้ให้กำลังใจ ผู้บริหารชุดใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ ๒ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ คณบดี กำลังให้ข้อเสนอแนะการทำงานของศูนย์บริการวิชาการ โดยที่จะมี รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ เป็นรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

 

ภาพที่ ๓ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.พิษณุ อุตตมะโยธิน

ภาพที่ ๔ คณบดี คณะสัตวแพทยศาตร์ รศ.สพญ.ดร.สุณีรัตน์

ภาพที่ ๕ ทีมงานกำลัง ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

ภาพที่ ๖ รศ.ดร.พีระศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 ท่านผู้บริหารทั้ง ๔ ท่านยินดี สนับสนุนงานบริการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างดีครับ

JJ