มุมมองประเทศไทยในสายตาของ ศาสตราจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ          ศาสตราจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ   เกิดเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓  ศึกษาจบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อปี พ.ศ. 2524  และ ได้รับการศึกษาต่อมาดังต่อไปนี้

- M.S. (Higher Education) Florida State University

- M.A. (Education Research and Evaluation) Ohio State University.

- Ph.D. (Education Research and Evaluation) Ohio State University

- Certificate in Policy Studies, Cambridge University

- Fellow, Eisenhower Exchange Fellowship, U.S.A

         ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ทางการศึกษา  สังกัดภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นนักวิชาการ  นักบริหาร และเป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานหรือสถาบันสำคัญ ๆ เช่น  ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ  กรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)  กรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรากรณ์ สามโกเศศ)  และ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ เสถียรไทย) ด้านแรงงานและการพัฒนาสังคม  เป็นต้น (1)(2)


                               


1. อนาคตการศึกษาไทย

         1.1 อนาคตการศึกษาไทย 1


         1.2 อนาคตการศึกษาไทย 2


         1.3 อนาคตการศึกษาไทย 3


         1.4 อนาคตการศึกษาไทย 4 


2. กิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอมสำหรับลูกหลาน

         2.1  กิจกรรมสร้างสรรค์ในวันปิดเทอม 1


          2.2 กิจกรรมสร้างสรรค์ในวันปิดเทอม 2


3. ภาพรวมแนวคิด แนวทาง และเนื้อหาการเฝ้าระวังสภาวการณ์ทางวัฒนธร­รมระดับจังหวัด

         3.1  ภาพรวมแนวคิด แนวทาง และเนื้อหาการเฝ้าระวังสภาวการณ์ทางวัฒนธร­รม 1


         3.2  ภาพรวมแนวคิด แนวทาง และเนื้อหาการเฝ้าระวังสภาวการณ์ทางวัฒนธร­รม 2

4.  

                               (1) http://www.gotoknow.org/posts/259714

(2)  http://www.pmlchula.com/?page_id=34

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)