กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2549 การวิจัยเชิงคุณภาพ.........เครื่องมือของความสำเร็จต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ

ถึง ชาวพยาบาลชุมชน ขอเชิญชาวพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่มีเนื้อหาของชาวพยาบาลชุมชนและเครือข่าย ที่ไปทำงานวิจัย มานำเสนอร่วม ๘๓ เรื่อง

ถึง ชาวพยาบาลชุมชน  และผู้สนใจ

        ขอเชิญชาวพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่มีเนื้อหาของชาวพยาบาลชุมชนและเครือข่าย ที่ไปทำงานวิจัย มานำเสนอร่วม 83 เรื่อง กำหนดการมีดังนี้

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2549

การวิจัยเชิงคุณภาพ.........เครื่องมือของความสำเร็จต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ

 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2549

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

จัดโดย ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 พิธีเปิด โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 09.00 – 09.20 วิดิทัศน์ “การวิจัยเชิงคุณภาพ....เครื่องมือของความสำเร็จต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ”

 09.20 – 10.10 ปาฐกถา “การวิจัยเชิงคุณภาพในบริบทพยาบาล” โดย คุณทับทิม ปัญญานะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน

10.10 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 อภิปราย “ผลลัพธ์ ผลกระทบของการทำวิจัยเชิงคุณภาพต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ” นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.อรทัย อาจอ่ำ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตย์นิรามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

 12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 นำเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพห้องย่อย 5 ห้อง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549

08.30 – 09.15 “การวิจัยเชิงคุณภาพ...เครื่องมือของความสำเร็จต่อการปฏิรูประบบสุภาพ ปาฐกถานำ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

09.15 – 10.15 ปาฐกถาตาม โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 10.15 – 10.35 พักรับประทานอาหารว่าง

10.35 – 12.30 อภิปรายตาม “การวิจัยเชิงคุณภาพ...เครื่องมือของความสำเร็จต่อการปฏิรูประบบสุภาพ” คุณปราณี ประไพวัชรพันธ์ สถานีอนามัยนาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ทพญ.จุฑามาศ อนุวงค์เจริญ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.สมหมาย คชนาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 –16.30 นำเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพห้องย่อย 5 ห้อง

19.00 – 21.30 ถอดบทเรียนในการนำการวิจัยเชิงคุณภาพสู่การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายสุขภาพ คุณจินตนา แสงจันทร์ โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน คุณรัตนาพร ทองเขียว โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน คุณสุพัฒน์ สมจิตรสกุล โรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม คุณอุบล สุวรรณมณี โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะผู้ที่สนใจ(แจ้งความจำนงเข้าร่วมรับฟัง)และเครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณภาพ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

08.30 – 10.30 นำเสนอการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ“วิกฤติวิถีชีวิตกับพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนไทย” โดย คุณอู่ทอง นามวงษ์ วิพากษ์ โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม คุณสุกัญญา หาญตระกูล

10.30 – 10.50 พักรับประทานอาหารว่าง

10.50 - 12.00 ปาฐกถา “พฤติกรรมเยาวชนยุคโลกาภิวัตน์ ทางออกที่ท้าทายสติ-ปัญญาผู้ใหญ่” โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ สถาบันรามจิตติ 12.00 – 12.30 ปิดประชุม

12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 กลเม็ดเคล็ดลับการวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ (สำหรับผู้ลงทะเบียนเพิ่ม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน community nurseความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ข่าวพยาบาล

หมายเลขบันทึก

53998

เขียน

10 Oct 2006 @ 10:35
()

แก้ไข

23 May 2012 @ 16:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก