การปฐมนิเทศวันนี้ สิ่งที่ผมได้ คือการต้องทำบันทึกทุกวันและแต่งกายไปฝึกงานให้เรียบร้อยและตั้งใจฝึกงานอย่างเต็มความสามารถ และควรมีความละเอียดของงานเยอะ วันที่ 9 คือวันแรกของการทำบันทึก และวันที่30คือวันที่จะต้องรับหนังสือฝึกงาน และต้องปริ้นบันทึกทั้งหมดเป็นเล่มเพื่อส่งอาจารย์ในปลายเทอม