การทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความที่ทำขึ้นและใช้ฝึกอย่างจริงจังทั้งในชั่วโมงเรียนและเวลาว่างทำให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน การฟังและตอบคำถามได้มากขึ้นสังเกตได้จากการสอบปลายภาคเรียนที่1ของนักเรียนชั้นป.3/5ปีที่ผ่านมา (ไม่ได้ใช้แบบฝึก ) นักเรียนได้คะแนนน้อยมากจึงคิดทำแบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาและนำมาใช้กับนักเรียนปีนี้ปรากฎว่าได้ผลนักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนเต็ม10ถึง 15คนจากนักเรียน35คน (ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีคนไดคะแนนเต็มเลย)