แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

แบบสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรม


แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). “การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 5 , . วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป็นข้อคำถามวัดระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง (แพรภัทร,2556) จากการตรวจสอบเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยยึดแนวคิดและองค์ประกอบของบุญกิริยาวัตถุ 10 ซึ่งมี 10 องค์ประกอบมาตั้งเป็นข้อคำถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5)  ด้วยการเลือกเพียงคำตอบเดียว ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .886 ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ 10 ด้าน ดังนี้ 1. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน 2. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล 3. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา 4.อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 5. เวยยาวัจจมัย บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปัตติทานมัย บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากการฟังธรรม 9. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความเห็นให้ตรง


  ข้อคำถามด้านพฤติกรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ถูก ลงใน  (  )  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านและกรุณาตอบทุกข้อ

ภายใน 2 เดือนที่ผ่านมานี้  ท่านมีพฤติกรรมทางจริยธรรม (ทำบุญ) เหล่านี้ มากน้อยเพียงใด

(ระดับพฤติกรรม = มากที่สุด, มาก, ปานกลาง,น้อย,น้อยที่สุด)

บุญกิริยาวัตถุ 10  เรื่อง

ตัวอย่างลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตน

ระดับพฤติกรรมมากที่สุด
มาก
ปานกลาง

1. ทาน

การให้ทรัพย์สิน เงินทอง สิ่งของ  ให้หนังสือธรรม ให้คำแนะนำ  ให้คำปรึกษา ให้อภัยผู้อื่น


2. ศีล

การรักษาระเบียบวินัย,ถือศีล 5 หรือศีล 8 , การไม่เบียดเบียนผู้อื่น, การ บวชเนกขัมมะถือศีลที่วัด


3. ภาวนา

สวดมนต์,ทำสมาธิ,เจริญวิปัสสนา, แผ่เมตตา,เจริญสติ


4. อปจายนะ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน,การกราบ,การไหว้,แสดงความเคารพ


5. เวยยาวัจจะ

จิตอาสา,ช่วยเหลือเพื่อน,ช่วยงานส่วนรวม, ช่วยทำงานสังคม  ช่วยงานวัด


6. ปัตติทาน

แผ่ผลบุญหรือความดีที่ทำให้ผู้อื่น, กรวดน้ำ


7. อนุโมทนา

ชื่นชม ยินดี อนุโมทนา ในความดีที่ผู้อื่นทำและในบุญที่ผู้อื่นทำ


8.ธัมมัสสวนะ

ฟังธรรม,ศึกษาธรรม,รับฟังข้อคิดที่ดีงาม, ฟังซีดีธรรม, อ่านหนังสือธรรม


9.ธัมมเทสนา

แสดงธรรม,สนทนาธรรม,เผยแผ่ธรรมะ/ข้อคิดที่ดี, ให้ข้อคิดดีๆ คำแนะนำดีๆ จากธรรมแก่ผู้อื่น


10. ทิฏฐุชุกัมม์

มีความเห็นถูกต้อง,รู้หลักความดี,รู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา,รู้วิธีสร้างสุขที่แท้จริง


การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น  เพื่อการวิจัยครั้งนี้  ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  ดังนี้

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยนำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความพึงพอใจและพฤติกรรมทางจริยธรรม เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยคำ (wording) ของคำถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่  แล้วนำข้อเสนอ แนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลจริง  จากนั้นนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  จำนวน 30 คน  เพื่อดูความเข้าใจในแบบสอบถาม  ความชัดเจนของเนื้อหา  และผู้ตอบสามารถตอบได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วจึงนำมาคำนวณหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total  Correlation ) และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค( Cronbach’s Coefficient Alpha )  ก่อนนำไปปรับใช้

2. การหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม ( Item  Total  Correlation ) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบความสัมพันธ์  สอดคล้องกับคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  โดยเลือกข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .36 ขึ้นไป นำไปใช้

3. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายด้าน และทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค ( Cronbach’s Coefficient Alpha ) ได้ผลดังนี้


แบบสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ  .886

เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบรายด้านได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้


1. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน   เท่ากับ  .880

2. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล   เท่ากับ  .873

3. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา   เท่ากับ  .879

4. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่   เท่ากับ  .880

5. เวยยาวัจจมัย บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ   เท่ากับ  .879

6. ปัตติทานมัย บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ   เท่ากับ  .880

7. ปัตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ  เท่ากับ  .880

8. ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากการฟังธรรม   เท่ากับ  .872

9. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม   เท่ากับ  .871

10. ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความเห็นให้ตรง  เท่ากับ  .881


เอกสารอ้างอิง แบบสอบถามนี้มาจากงานวิจัยของ


แพรภัทร  ยอดแก้ว. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

The Relationship between Satisfaction of Dhamma book in Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project and Ethical  Behaviors of  Students  of  Nakhon Pathom Rajabhat University.


แพรภัทร  ยอดแก้ว. 2556.การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.

The Ethical  Behaviors Development of  Students  of  Nakhon Pathom Rajabhat University Satisfaction by Dhamma book in Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project.


หมายเลขบันทึก: 538477เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 09:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 21:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง