BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

ความเป็นมาและบริบทของโรงเรียน
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร  เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เล็งเห็นความสำคัญการรู้รักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของขยะ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่พัฒนาให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน และนักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงต้องร่วมกับผู้ปกครองคิดหาวิธีการส่งเสริมให้กับนักเรียนมากขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อตนเองและส่วนรวมดีขึ้น
การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียน
  การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนตระหนักและถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ซึ่งเป็นระบบหลักในการพัฒนานักเรียน การบริหารจัดการเน้นการทำงานเป็นระบบ ทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมวางแผนประสานงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นผู้คอยเอื้ออำนวยความสะดวกสนับสนุนในการทำงานโครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จึงจัดให้มีการร่วมดำเนินงานระหว่างผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนในการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติโครงการปั้น


  ขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน
  3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการร่วมงานระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน
  4. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน
  5. เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน  หลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนประสบปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการรู้รักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  การใช้ทรัพย์สินส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติของโรงเรียน โดยเฉพาะการไม่รักษาความสะอาดและการชอบขีดเขียนตามฝาผนังห้องน้ำ โรงเรียนจึงดำเนินการตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 2 ตัวบ่งชี้คือ
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
  2. ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อันเป็นผลมาจากการจัดทำโครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม จนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นของโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ร้อยละ 98
วิธีปฏิบัตินวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน  BEST PRACTICES  การดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้คิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความคิดสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
  2. ประชุมปรึกษางาน
  3. ดำเนินการสร้างนวัตกรรม /ตามโครงการ
  4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
  5. ผู้บริหารควบคุม นิเทศ กำกับ ติดตาม
  6. คณะครูรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ
  7. ประเมินผลและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน

  1. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
  2. วิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนที่มีปัญหาการขาดแคลนและการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน


  สังคมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
   3. ประชุมครู นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของBEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
  4. ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขจุดแข็ง จุดอ่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน และยังเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันและความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวด้วย
  5. ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการควบคุม กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้ครูที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลเป็นระยะ
  6. โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและนำไปพัฒนาเพื่อดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
  1. คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและ เห็นความสำคัญของ BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
   2. นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ รักการทำงานร่วมงานระหว่างบ้าน โรงเรียนและ 
  ชุมชน
  4. ผู้ปกครองให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประสานความร่วมมืออันดี
  ระหว่างชุมชนและโรงเรียน ดีขึ้น
  5. ครู นักเรียนละผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
  6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม นิเทศ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
  1. คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยการรู้รักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด อย่างต่อเนื่อง
  2. นักเรียนร่วมกิจกรรมและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน
เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
  3. ผู้ปกครองให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาดีขึ้น
  4. ครอบครัวมีความเข้มแข็งและอบอุ่น โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  5. นักเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการทำงาน มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
ผลสำเร็จที่ดีเด่น
  1. BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
  2. โรงเรียนเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่ดี มีสภาพแวดล้อมสะอาด เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  3. โรงเรียนได้รับความสนใจจากองค์กรภายนอกที่มาศึกษาดูงาน BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง
  4. นักเรียนมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีรายได้เสริมระหว่างเรียนจากการขายเศษขยะ
จาก BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ความคาดหวัง  ในปีการศึกษาต่อๆไป ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ รณรงค์ BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม จนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในชุมชน 100 %
  ภาพประกอบ BEST PRACTICES: โครงการปั้นขยะให้เป็นทองสู่ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Best practice การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

คำสำคัญ (Tags)#ปั้นขยะให้เป็นทอง โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

หมายเลขบันทึก: 537803, เขียน: 01 Jun 2013 @ 17:25 (), แก้ไข: 01 Jun 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่อเก๋มากค่ะ  กำลังเริ่มต้นเช่นกัน คงจะต้องร่วมมือทุกฝ่ายจะไปได้ดีนะคะ