วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of public health nursing)

วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of public health nursing )  จัดทำโดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาล
  การสาธารณสุข 
โดยนำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์
 


ชื่อวารสาร  :  วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of public health nursing) 

URL :    http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html

ISSN : 0857-5371

กำหนดออก  :  รายสี่เดือน

สถานที่ติดต่อ  :  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    420/1  ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)