การสอนอ่านเพื่อให้นักเรียนรักการอ่านและอ่านได้ถูกต้อง นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้การอ่าน ครูจะต้องมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอนโดยใช้เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน การฝึกการถาม-ตอบปัญหา การทายปัญหา สร้างแบบฝึก เล่นเกมต่างๆเพื่อให้เกิดความเร้าใจ นักเรียนมีความกระตือรือร้น เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรมนั้นๆ จะทำให้เกิดการพัฒนาในการอ่านเป็นอย่างดี แนวปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมาย 1.เด็กเก่งสอนเด็กอ่อน 2.เล่นเกม ฝึกถาม-ตอบ ใช้แบบฝึกประกอบ 3.เน้น ซำ ยำ ทวน 4.ครูคอยประสาน จูงใจ และเสริมแรง