การกระจายความรู้ในองค์กรหรือการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร แม้จะเป็นความรู้ที่เล็กไม่ได้สำคัญอะไรมากนัก แต่ถ้าหากมีการถ่ยทอดที่เป็นระบบและทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งสามารถที่จะนำไปปฏิบัติจนก่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น...นับได้ว่าเราได้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรของเราอย่างมีประสิทธิภาพ...การนำความรู้ที่เราได้รับไม่ว่าจากประสบการณ์หรือการศึกษาอบรมใดๆก็แล้วแต่กระจายหรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้นับว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับ....