Contact

การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์=KM

  การจัดการความรู้  
การกระจายความรู้ในองค์กรหรือการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร แม้จะเป็นความรู้ที่เล็กไม่ได้สำคัญอะไรมากนัก แต่ถ้าหากมีการถ่ยทอดที่เป็นระบบและทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งสามารถที่จะนำไปปฏิบัติจนก่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น...นับได้ว่าเราได้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรของเราอย่างมีประสิทธิภาพ...การนำความรู้ที่เราได้รับไม่ว่าจากประสบการณ์หรือการศึกษาอบรมใดๆก็แล้วแต่กระจายหรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้นับว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับ....

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 53699, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #km

Recent Posts 

Comments (0)