เมื่อใช้โถปั่นอาหารเสร็จแล้ว ต้องการขูดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามใบพัด ให้กดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่ง ใบพัดในโถปั่นจะสะบัดเศษอาหารที่ติด อยู่ออกมาข้างโถปั่น ด้วยการหมุนของใบพัด แล้วจึงตักเศษอาหารออกมา