ผู้ประกอบการใหม่

จะทำธุรกิจ ต้องคิดแบบมุ่งมั่น

วันนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนัดให้หน่วยงานร่วมไปลงนามเพื่อการจัดการฝึกอบรมให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นจะทำธุรกิจแต่ยังขาดความรู้ได้มีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้จนสามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้    พบว่า ดาราและศิลปินหันมาทำธุรกิจขนาดย่อมกันมาก  และทำท่าว่าจะเป็นธุรกิจที่ยังยืนได้    นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก  

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มสธ.ก็เป็นหน่วยงานร่วมหน่วยงานหนึ่งที่กำลังจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นจะทำธุรกิจแต่ยังขาดประสบการณ์หรือทำอยู่แล้วไม่เกิน 2 ปีแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนใดๆกับรัฐ  มาสมัครเข้ารับการอบรม 

สาระสำคัญของการอบรมจะเป็นไปตามกรอบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดไว้คือ   นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs    การเป็นผู้ประกอบการและโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ    กลยุทธ์การตลาด   การบริหารจัดการธุรกิจ  ระบบการผลิต/บริการ  การบริหารองค์กร-บุคลากร   การบริหารการเงิน-การบัญชี   การจัดทำแผนธุรกิจ นำเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล  การปรึกษาแนเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ   และการศึกษาดูงาน  ผู้ประกอบการ-กิจการตัวอย่าง 

ผู้ใดสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้  หรือเข้าไปในชุมชน  "การฝึกอบรมทางไกล" ก็ได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สศต. มสธ.1ความเห็น (0)