ปัจจุบันเป็นยุคไร้พรหมแดน (Cyber space)  ข้อมูลข่าวสารมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เว็บเพจบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผู้เริ่มต้นสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมักประสบปัญหาได้รับข้อมูลมากเกินไป  บ้างก็ได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงตามความต้องการ  ก็รู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น  หลักการพื้นฐานในการสืบค้นข้อมูลมีดังนี้

 •  ใช้เครื่องหมาย +,-
  + สำหรับสืบค้นคำทั้งหมดที่ระบุ เช่น ข่าว + นครศรีธรรมราช
  - สำหรับยกเว้นคำที่สืบค้น เช่น นครศรีธรรมราช -เมือง
 • เลือกใช้บูลีนเพื่อช่วยค้นหา เช่น AND OR NOT
 • กำหนดคำที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าใช้คำทั่ว ๆ ไป
 • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับสืบค้น คำที่ขึ้นต้นเหมือนกัน เช่น นคร* จะให้ผลลัพธ์ทั้งนครศรีธรรมราช นครปฐม นครนายก นครราชสีมา เป็นต้น
 • ใช้เครื่องหมายคำพูด (“) สำหรับการค้นหาที่เป็นวลีหรือกลุ่มคำ เช่น “อาหารพื้นบ้าน นครศรีธรรมราช”
 • พยายามเลือกใช้การสืบค้นแบบ Advanced Search
 • อ่านคำแนะนำในการใช้เครื่องมือสืบค้นแต่ละชนิดเพื่อให้ใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ