สรุป กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดย ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจณ์ 12 พ.ค. 56

noxez
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

1.  การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

        1.  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

        2.  ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

2.  ปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน

        1.  ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม

        2.  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        3.  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  การกีฬาภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้

        4.  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา

        5.  ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

3.  กระบวนการเรียนรู้

       1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

       2.  มีการฝึกกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์

       3.  จัดกิจกรรมให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

       4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

       5.  จัดสภาพบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ให้เกิดการเรียนรู้

       6.  ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

       7.  การเรียนรู้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

4.  การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้

       1.รัฐส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหลงเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ

       2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดีของชาติ

       3.  ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสาระของ หลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       4.  หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ  ต้องมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละระดับ

       5.  ให้สถาบันการศึกษาร่วมกับส่วนอื่นๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

       6.  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

5.  การประเมินผลการเรียนรู้

       1.  ใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน

       2.  ใช้วิธีที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ

       3.  ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

       4.  มุ่งการประกันคุณภาพ

       5.  สถานศึกษาได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 5 ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NOXEZ's Life Blogความเห็น (0)