ปัญหาและอุปสรรค-การนำเข้าส่งออกสินค้า

อนุธิดา
การจัดเก็บอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทยมีอัตราสูงทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสินค้าไทยในระดับล่างจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้

ปัญหาและอุปสรรค

การนำเข้าส่งออกสินค้า

                              จากสถิติการค้าปกติ แสดงให้เห็นว่า ยังมีโอกาสในการขยายการค้าระหว่างกันอีกมาก หากมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่

ประเด็นปัญหาด้านการค้าของไทย

                                  1) ผู้ส่งออกสินค้าของไทย ขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน เป็นต้น                                  

                                 2) ปัญหาค่าจ้างแรงงานที่มีระดับสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าของไทยมีราคาสูงขึ้นเป็นเหตุให้ไทยเสียตลาดบางส่วนให้กับเวียดนามและจีน                       

                              3) สินค้าไทยระดับล่างมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีน และ เวียดนาม เนื่องจากการจัดเก็บอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทยมีอัตราสูงทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสินค้าไทยในระดับล่างจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้                                  

                                    4) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดน ทำให้ สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปมีราคาถูกกว่าสินค้าที่นำเข้าโดยถูกวิธี ทำให้สินค้าไทยเข้าไปแข่งขันกันเองในตลาดต่างประเทศ                                  

                                  5) สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ส่งจักรยานยนต์และชิ้นส่วนลอกเลียนแบบที่มีราคาต่ำกว่าของไทยมาก และเวียดนามส่งสินค้าคุณภาพที่ต่ำกว่าทำให้ผู้บริโภค เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าไทย      

  1.  ปัญหาด้านนโยบายการค้า                                  

                                    1.1 ผู้นำเข้ารายย่อยที่ไม่มีใบอนุญาต จะอาศัยการนำเข้า -ส่งออกผ่านบริษัทที่มีใบอนุญาต   ซึ่งต้องเสียค่านายหน้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า                                  

                                    1. 2  ขั้นตอนการนำเข้า และการออกเอกสาร มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า  รวมทั้งต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าหลังจากที่สินค้ามาถึงท่าแล้วเท่านั้น และต้องยื่นขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมไปรษณีย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการเงิน กรมภาษี กรมอากร เป็นต้น  และต้องวางเงินค้ำประกันการนำเข้า-ส่งออก                                                   

 2.  ด้านการคมนาคมขนส่ง                                   

                                    2.1 ค่าขนส่ง และค่าบริการในการนำเข้า -ส่งออก ค่อนข้างสูง                                  

                                    2.2 การขนส่งสินค้าทางบก  ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่าย เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า  นอกจากนั้น การกำหนดน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกสินค้าในแต่ละแขวงไม่เท่ากัน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้น                                  

                                     2.3 การขนถ่ายสินค้า เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ทำให้เกิดการเสียเวลาและสินค้าเสียหาย เป็นเหตุให้การขนถ่ายสินค้าไม่เสร็จทันตามกำหนด ส่งผลให้บริษัทรับขนส่งสินค้าขาดทุนและไม่ยอมรับงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องกฏหมาย

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหา#อุปสรรค#การนำเข้าส่งออก

หมายเลขบันทึก: 53629, เขียน: 07 Oct 2006 @ 01:41 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)