ปัญหาและโอกาสของร้านกิ๊พช็อป  

ปัญหา  

1. กิ๊พช็อปเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็น  ดังนั้นลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อประจำ

2. ร้านกิ๊พช็อปที่เป็นคู่แข่งขันมีมาก ทำให้กำไรของร้านลดลงได้  

3. ในการตั้งร้านกิ๊พช็อปต้องหาทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม    

4. สินค้าล้าสมัยเร็ว  

โอกาส  

1. เป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปไม่ต้องผลิตเอง  

2. การเก็บรักษาสินค้าทำได้ง่าย  

3. ในช่วงเทศกาล กิ๊พช็อป จะขายดี