เรื่องดีที่ มวล. : ประชุมเพื่อพัฒนาการทำงาน (2)

กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม บางอย่างเราก็ทำไม่ได้ ต้องอาศัยเพื่อน เรียนรู้จากเพื่อนได้ อยากให้ทุกคนทำงานร่วมกันแบบนี้ ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทิวทัศน์อีกด้านของโรงแรม ยามเช้า


วันนี้เริ่มการประชุมช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้คือ 08:30 น. ไปเล็กน้อย เพราะหลายคนมัวถ่ายรูปกับมุมต่างๆ ของโรงแรม

เรายังคงกลุ่มย่อย 3 กลุ่มไว้ตามเดิม ดิฉันเริ่มต้นด้วยกิจกรรมประกอบ “ดาวหกแฉก” ที่เรียนรู้มาจาเครือข่ายเบาหวาน ให้เวลา 15 นาที ปรากฏว่าใช้เวลาจริงประมาณ 25 นาที แต่ละกลุ่มต้องอาศัยการไปดูงานของเพื่อน การเลียนแบบ ลอกแบบ กิจกรรมนี้มีเสียงหัวเราะ เสียงหยอกล้อให้ได้ยินตลอด ได้บรรยากาศสนุกสนานแบบสบายๆ
ช่วยกันประกอบดาว


ดิฉันบอกให้ฟังว่ากิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม บางอย่างเราก็ทำไม่ได้ ต้องอาศัยเพื่อน เรียนรู้จากเพื่อนได้ อยากให้ทุกคนทำงานร่วมกันแบบนี้ ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกัน กว่าจะจบกิจกรรมนี้ก็เกือบ 10 น. แล้ว

ดิฉันให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุมต่อจากเรื่องแผนกลยุทธ์เมื่อวานว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ทำแผนยุทธศาสตร์พ.ศ. 2557-2559 แล้ว มียุทธศาสตร์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาของเรา ทิศทางการทำงานเพื่อจะตอบสนองยุทธศาสตร์เหล่านั้นเป็นอย่างไร

ต่อจากนั้นจนถึงเวลา 12:00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนางานเพื่อคุณภาพ 4 ด้านคือด้านสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา

น่าดีใจที่พวกเราไม่ยึดติดกับบทบาทหน้าที่ที่เขียนไว้เดิมๆ แต่ได้ช่วยกันเสนอการทำงานที่อยากจะเห็นและที่เป็นไปได้ใหม่ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา เราได้คิดค่านิยม WU NURSE ขึ้นมา ทำให้บรรยากาศคึกคัก เพราะผู้เข้าประชุมต่างเข้ามาจับจองว่าจะทำงานด้านนั้นด้านนี้ ที่เป็นอย่างนี้ก็คงเป็นเพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดว่าจะทำอะไร อย่างไรรีบจับจอง ขอทำงาน


ช่วงบ่ายเราประชุมวางแผนการทำงานกันหลายเรื่อง เช่น การเตรียมนักศึกษาเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพข้อสอบ การพัฒนาการสอนของอาจารย์ การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เป็นต้น

ดิฉันอยู่ประชุมจนถึง 16:00 น. ก็ต้องเดินทางกลับมหาวิทยาลัย เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีวาระของสำนักวิชาเข้าด้วย ดิฉันเดินทางกลับโดยรถส่วนตัวของอาจารย์อภิรยา พานทอง ช่วงแรกๆ หลงเข้าไปในเมืองกระบี่ แต่เมื่อออกจากเมืองได้ก็ไม่มีปัญหา ถึงที่พักในมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ 20:00 น.

ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ รองคณบดี รับผิดชอบดูแลการประชุมในวันที่ 11 พฤษภาคม อีกครึ่งวัน ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง ข้อกำหนดด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา และทำความเข้าใจกับการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ดิฉันได้รับทราบว่างานที่เตรียมมาให้ช่วยกันพิจารณาหรือจัดทำนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าประชุมเดินทางกลับนครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพ

วัลลา ตันตโยทัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานที่วลัยลักษณ์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การทำงานเป็นทีมภาคปฏิบัติค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจนะคะ สำหรับงานพัฒนาฯ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาอ่านการทำงานเป็นทีม มีงานตลอดเลยนะครับ