ยุบโรงเรียนเล็ก จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์กันให้กว้างขวางก่อนดีไหม?

เรื่องยุบโรงเรียนเล็ก น่าจะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์กันให้กว้างขวางก่อนดีไหมครับ เผื่ออาจมีทางเลือกหลายๆ ทางให้พิจารณา เช่น

  • โอนให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) ที่มีความพร้อมและสนใจจะทำ  ถ้าครูไม่อยากมาก็โอนแต่นักเรียนพร้อมทรัพย์สินมาก็ได้ 
  • โอนให้เอกชนที่สนใจทำเรื่องการศึกษาเด็กและเยาวชน (ทั้งภาคธุรกิจและเอ็นจีโอ) ซึ่งเขาอาจทำได้ดีกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการทำเองอยู่ก็ได้ เช่นกรณีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่คุณมีชัย วีระไวทยะทำ
  • โอนให้มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่มีสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เข้าไปรับผิดชอบ โดยอาจทำเป็นโรงเรียนสาธิต

โดยส่วนตัว ผมเห็นว่าโรงเรียนเล็กๆ น่าจะทำให้มีคุณภาพ ทั้งสุขภาพกาย ใจ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และปัญญา ได้ง่ายกว่าโรงเรียนใหญ่ๆ

สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์
๑๑ พ.ค. ๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับความคิดที่ให้ทำประชาพิจารณ์จ้ะ  โรงเีรียนของคุณมะเดื่อไม่เข้าข่ายยุบ (จำนวนเด็กยังเกิน 150 อยู่) 

แต่ก็เข้าใจถึงความรู้สึกของครู บุคลากร และชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับโรงเีรียนขนาดเล็กดีจ้ะ   การทำคุณภาพใ้ห้

เกิดในโรงเรียนขนาดเล็ก  ทำได้ไม่ง่ายนัก  เพราะ งานต่าง ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็ก  มีมากมายเท่ากับโรงเรียน

ขนาดใหญ่ทุกประการ  แต่บุคลากรน้อยกว่ามากนัก  การสอนเด็กก็ต้องสอนเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่  ดังนั้น 

กำลังบุคลากร ย่อมไม่เพียงพอ  ทางออกที่ดีคือ  รัฐต้องจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแยกส่วนกับ

โรงเรียนขนาดใหญ่ในทุก ๆ เรื่อง  นำปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นปัญหาแท้จริงขึ้นมาว่ากันอย่างจริงจัง 

แล้วหาทางออกโดยฟังเสียงทุก ๆ ฝ่าย  มิใช่เอางบประมาณมาเป็นตัวตั้ง  การพัฒนาโรงเรียนนั้น มีหลายประการ 

หลายวิธี  บางอย่างชุมชนสามารถจัดหาได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาแต่งบของรัฐเสมอไป

คนที่มีประสบการณ์ตรงอย่างคุณ 

คุณมะเดื่อ สามารถให้ภาพปัญหาและแนวคิดได้
 หากหลายๆ ฝ่ายช่วยกันสะท้อนภาพและแสดงความเห็นกันให้กว้างและลึกก็น่าจะมีทางออกที่ดีครับ

เขียนเมื่อ 

เค้าว่า(หมายถึงคนประกาศ) ทางกระทรวงคุยกันเรื่องนี้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการ เค้าเลยรีบเอามาประกาศก่อน  

ประกาศทั้งที่ยังไม่มีแผน ไม่มีแนวปฏิบัติรองรับ เมื่อกระแสสังคมออกมาตรงข้าม ค่อยมานั่งแก้ตัวเป็นข้อๆไป  หลายครั้งแล้วนะ ที่ทำแบบนี้