งานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการคิดคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือน กันยายน 2549 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางงานอาคารสถานที่ของคณะฯ จังขอรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2549 ให้ทราบดังเอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยแล้วครับ