FieldServer (

http://model.job.affrc.go.jp/FieldServer/FieldServerEn/default.htm

) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สาย และอินเตอร์เนทเพื่อช่วยติดตามสถานะภาพของระบบ เช่น ติดตามสภาพภูมิอากาศของแปลงผลิตพืช คอกเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ช่วยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล และสามารถชมได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท

 ----------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

๖ ตุลาคม ๒๕๔๙