ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บุคคลที่ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

  ผู้มีเงินได้อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ  ถ้ามีเงินได้เฉพาะประเภทที่กฎหมายระบุไว้  เช่น ดอกเบี้ย  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งกำไรจากการกองทุนรวม  ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ  ที่จ่ายไปแล้ว  นอกจากนี้  ถ้าผู้มีเงินได้มีเงินได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000  บาท  สำหรับกรณีเงินได้อื่น ๆ และยังไม่มีคู่สมรส  หรือไม่เกิน 50,000  บาท  สำหรบเงินได้ค่าจ้างแรงงานและยังไม่มีคู่สมรส  หรือไม่เกิน 60,000  บาท  สำหรับเงินได้อื่น ๆ และมีคู่สมรสหรือไม่เกิน 100,000  บาท  สำหรับเงินได้ค่าจ้างแรงงานและมีคู่สมรส  ก็ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแต่อย่างใด

เงินได้ของภรรยาจะต้องนำมารวมเป็นเงินได้ของสามี

  กรณีที่สามีภรรยาที่ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย  และความเป็นสามีภรรยาดังกล่าวมีอยู่ตลอดปีภาษี  เงินได้ของภรรยาจะต้องนำมารวมเป็นเงินได้ของสามีด้วยตามมาตรา 57 ตรี และ 57 เบญจ  แห่งประมวลรัษฏากร  ซึ่งเกณฑ์การยื่นเสียภาษีเงินได้ของคู่สมรสดังกล่าวนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง  ให้สามีภรรยาสามารถแยกกันยื่นภาษีเงินได้ทุกประเภทได้  การหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามมาตรา 57 เบญจ  เช่น  ในเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีแนวโน้มที่จะคงหลักการเดิมไว้เพื่อให้สามีและภรรยายังคงสามารถเฉลี่ยค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรได้เหมือนเดิม 

เงินได้ที่เกิดนอกประเทศกับเงินได้ที่เกิดในประเทศ (แหล่งเงินได้)  สามารถสรุปได้ว่า

  1.  ในกรณีของเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย  หรือเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย  หรือทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย  (Domestic - Source Income)  จะต้องเสียภาษีในประเทศไทยเสมอ  โดยไม่คำนึงว่าเงินได้ดังกล่าวจะจ่ายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  ตลอดจนไม่คำนึงว่า  ไม่ว่าในปีนั้น ๆ ท่านจะอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่  หรือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยก็ตาม

  2.  ในกรณีของเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ  หรือทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  (Foreign - Source Income)  หลักคือ  จะไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีในประเทศไทย  เว้นเสียแต่ว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย  และได้นำเงินได้กลับเข้ามาในประเทศไทย  ซึ่งทางกรมสรรพากรได้วินิจฉัยไว้ในหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรว่า  จะต้องนำกลับเข้ามาในปีเดียวกับที่ท่านได้รับเงินได้ดังกล่าวนั้นด้วยแสดงว่าหากนำกลับเข้ามาต่างปีกัน ก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกเช่นกัน  ซึ่งก็เป็นหลักที่จะนำไปใช้ในการวางแผนภาษีอีกแบบหนึ่ง 

  ดังนั้น  ท่านก็สามารถวางแผนภาษีเงินได้ของท่านได้  หากมีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ  โดยท่านผู้อ่านนำเงินได้ดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศไทยในปีถัดไป  ท่านก็ไม่ต้องนำเงินได้นั้นมาเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย


แหล่งที่มา  จากหนังสือเรื่อง  10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี  สำนักพิมพ์บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ  จำกัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน >ความเห็น (0)