ข้อแนะนำในการเลือกอาชีพ

ก่อนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งมีข้อแนะนำดังนี้

  • เลือกอาชีพที่ถนัด  ต้องเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่ามนุษย์เรามีทักษะที่ต่างกันจึงควรสำรวจตัวเองว่าสนใจอาชีพอะไร ถนัดด้านไหนมีความสามารถอะไรบ้าง ที่สำคัญคือต้องการจะประกอบอาชีพอะไร จึงจะเหมาะสมกับตัวเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาทั้งงานและพิจารณาตนเอง
  • พัฒนาความสามารถของตนเอง  ในกรณีที่พอมีความรู้ในอาชีพนั้นอยู่บ้าง ก็ควรได้มุ่งศึกษารายละเอียดของอาชีพนั้น ๆ ด้วยตนเองหรืออาจจะศึกษาฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีพื้นฐานในการในการประกอบอาชีพและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อเพิ่มทักษะก่อนจะไปประกอบอาชีพนั้น ๆ
  • พิจารณาองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพของผู้ร่วมงาน พื้นฐานในการเริ่มทำธุรกิจ เงินทุน โดยเฉพาะเงินทุน ต้องพิจารณาว่ามีเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินจากที่ใด.......