เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม 2548 ได้เป็นตัวแทน(จนท.พัสดุ) ในการอบรมระบบ 3 มิติ ณ ห้อง 209 citcoms มน. นำฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้จะทำให้ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่(หรือเพิ่มก็ไม่แน่ใจ) ได้ทำให้ผู้บริหารสามารถมองภาพโดยรวมของการเงินและพัสดุได้  ณ ปัจจุบัน  มองสถานะทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการลงบัญชีวัสดุ  ตัดสต๊อกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน แต่ตอนนี้โปรแกรมยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่  ในประมาณต้นเดือนพ.ย. เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุก็จะได้งานใหม่ ที่ตอนแรกอาจจะมีปัญหาและต่อไปถ้าระบบดีก็คงจะช่วยให้งานเราเดินไปด้วยดี......สู้ต่อไปนะค่ะ