การจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description)

ขอแบ่งปันความรู้ถึงการจัดทำคำอธิบายลักษณะงานที่ท่านคณบดีได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ครับ

  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่มน. (บ้านเดียวกัน) ได้แสดงข้อคิดเห็นใน Blog ที่ผมได้เขียนไว้ในการจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน http://www.gotoknow.org/archive/2005/10/10/17/40/16/e5190

   ในส่วนสายสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการ ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ได้ให้การบ้านกับบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำคำอธิบายลักษณะงานไว้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำ ขอแบ่งปันความรู้ถึงการจัดทำคำอธิบายลักษณะงานที่ท่านคณบดีได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ ดังนี้ครับ

  • ให้เจ้าหน้าที่บุคคลเป็นผู้ประสานงานกับบุคลากรทุกคนในการจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน โดยให้ทุกคนกรอกความรับผิดชอบและหน้าที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นงานประจำ และเป็นครั้งคราว และให้ประมาณการเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าที่แต่ละเรื่อง ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมดในแบบสอบถามความรับผิดชอบและหน้าที่ (แบบJD1)
  • เจ้าหน้าที่บุคคลรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา และพิมพ์ลงในแบบฟอร์มเอกสารอธิบายลักษณะงาน (ตามแบบ JD2) ซึ่งจะประกอบด้วย  ชื่อตำแหน่งงาน สถานภาพของงาน (ระดับบริหาร..ระดับปฏิบัติ) วันเดือนปีที่จัดทำ ช่วงอัตราเงินเดือน สายการปกครองบังคับบัญชา สาระสำคัญของงานโดยสรุป ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ (ขยายความจากสาระสำคัญของงานโดยสรุป) อำนาจในการสั่งการ (หากไม่มีก็ไม่ต้องใส่) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ( ด้านพฤติกรรม ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน)
  • เจ้าหน้าที่บุคคลส่งเอกสารอธิบายลักษณะงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนำเสนอคณบดี หากไม่มีการแก้ไข ให้ผู้เขียน ผู้ดำรงตำแหน่ง และผู้บริหารเซ็นรับทราบ งานบุคคลจัดเก็บเข้าแฟ้มประวัติบุคลากรต่อไป
  • ให้มีการแก้ไขเอกสารอธิบายลักษณะงานให้มีความทันสมัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ตามแบบJD 3)

      หากทางหน่วยงานการเจ้าหน้าที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำคำอธิบายลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่าลืมแบ่งปันความรู้กันด้วยครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)