โครงการ“ให้วันละบาท ช่วยชาติ ช่วยสังคม”รวมเงิน รวมใจ รวมแรง เพื่อผู้อื่นและส่วนรวม

    หลักการ
·       เริ่มต้นน้อยๆ  ทำเรื่องเล็กๆ  ใกล้ๆ ตัว
·       เมื่อพร้อม  จึงทำมากขึ้น  ใหญ่ขึ้น  ซับซ้อนขึ้น
    วิธีการ
·       ตั้งจิตสละเงินวันละ 1 บาทขึ้นไป ทุกวัน
·       รวบรวมเงินเดือนละ 1 ครั้ง
·       มีกลุ่มอาสาสมัครจัดการเงินและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม 
    ประโยชน์ต่อตนเอง
·       เกิดจิตกุศล  ความตั้งใจทำดี
·       ได้ขัดเกลากิเลส  ลดความเห็นแก่ตัว
·       ได้เจริญสติ  เกิดความสงบเย็น
    ประโยชน์ต่อส่วนรวม
·       มีคนดีและพลังความดีเพิ่มขึ้นในสังคม
·       มีอาสาสมัครและพลังสร้างสรรค์ของอาสาสมัครเพิ่มขึ้น
·       มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ  เป็นพลังชุมชนและทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น
    จุดประสานกิจกรรม
·       ที่บ้าน
·       ที่ทำงาน
·       ที่ชุมชน
·       ที่สถาบันหรือองค์กรทางสังคม (สถานศึกษา วัด สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ)
    ข้อคิด
·       สร้างกุศลแม้น้อยๆ แต่บ่อยๆ พร้อมการตั้งใจสำรวมจิตอธิษฐานในความรักและ
ความดี  จะเกิดคุณค่ามาก
·       จุดเทียนเล่มเดียว  แล้วต่อให้เกิดเปลวเทียนของคนอื่นไปเรื่อยๆ   ในที่สุดจะ
     สว่างไสวทั่วแผ่นดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)