Real KM( ๑ )

JJ
แก่นแท้ ของการจัดการความรู้

ผมได้อ่านเอกสารสรุป การดำเนินการ "การจัดการความรู้" ของหน่วยงานใน ม.ข จึงขออนุญาต นำแนวทางที่ อาจารย์ หมอ วิจารณ์ พานิช ส่งเป็นเอกสาร "การจัดการความรู้ฉบับ ทำจริงฉบับปฏิบัติการอย่างง่าย" เพื่อให้พวกเรา ทบทวนดังนี้ครับ

 ๑.การจัดการความรู้คือเครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆ กัน   ได้แก่

   ๑.๑ บรรลุเป้าหมายของงาน   

   ๑.๒ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน   

   ๑.๓ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้    

   ๑.๔ บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน ในที่ทำงาน

 ๒. การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย ๕ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

   ๒.๑ การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

   ๒.๒ การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

   ๒.๓ การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

   ๒.๔ การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะกัดขุมความรู้ ออกมาบันทึกไว้ 

   ๒.๕ การจดบันทึก ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยง มากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น     โดยที่การดำเนินการ ๕ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน 

  ๓. เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือการที่คนกลุ่มที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน  "มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สำหรับใช้งานของตน   คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา    โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน    เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งาน"

 ขอจบภาคแรกก่อนครับ ลองทำ AAR ( After Action Review) ของแต่ละหน่วยงาน แล้วเราคงได้มา " ลปรร " ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้) กันใน ม.ข ครับ

 ด้วยความเคารพครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#km#real

หมายเลขบันทึก: 5333, เขียน: 13 Oct 2005 @ 17:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)