จากผลการนำเสนอผลงานตลาดนัดวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มีจำนวนเรื่องนำเสนอ 35 เรื่อง เป็นเรื่องของกลุ่ม COP , CQI และงานวิจัย จากผลการดำเนินงาน คณะกรรมการ KMได้นำมาวิเคราะห์ ผลงานที่ผ่านมากด้วยกระบวนการ AAR พบว่า

  1. ผลงานที่ได้ยังไม่ใช่เรื่องที่กลุ่มสนใจอย่างแท้จริง

  2. ความสนใจ นำไปสู่กระบวนการแก้ไข แต่ส่วนใหญ่เหมือนถูกบังคับให้ทำและทำไม่กี่คน

  3. การรวมกลุ่มการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญ   CQI และ งานวิชาการ เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะได้แนวทางที่ดีแล้วจะได้นำออกเผยแพร่ต่อไป ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ ฯ

  4. เมื่อทำงานเสร็จแล้ว กระบวนการ AAR เป็นสิ่งที่พึงกระทำ

  5. สุดท้ายไม่อยากให้มีการบังคับแล้วจึงจะทำ