ในมาตราฐานที่ 6 มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และเป็นไปตามที่ ก.พ.ร. กำหนดกรอบการประเมินการปฏิบัติงานราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ณ ตอนนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2549 และทางมหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการประเมินตนเองรายละเอียดตาม file ที่แนบ (1)  (2) โดยงานนโยบายและแผนกำลังดำเนินการสำเนาและคาดว่าจะส่งยังบุคลากรสายวิชาการภายในวันที่ 5 ต.ค. 49 นี้ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการส่งกลับคืนยังงานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 9 ต.ค. 49 นี้เพื่อจักได้รวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยต่อไปนะค่ะ

 

สริตา
5 ต.ค.49
วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553