ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนสถาบันหลักที่สำคัญของสังคมไทยมี 3 สถาบัน
ได้แก่ สถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เราถือว่าสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติส่วนสถาบันศาสนาซึ่งหมายถึง พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน
พุทธศาสนิกชนหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีเราเรียกว่าพุทธศาสนิกชนว่า
ชาวพุทธ ก็ได้
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งประเทศประมาณ 65ล้านคน มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาประมาณ62ล้านคนมีประชากรเพียงประมาณ3ล้านคนเท่านั้นที่นับถือศาสนาอื่นดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือชาวพุทธ
1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของพระรัตนตรัย
ก. พระพุทธ  ข. พระธรรม        ค. พระศาสนา       ง. พระสงฆ์

คลิกดูตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปที่น่าสนใจ
http://www.thaigoodview.com/node/17877