“จ้างเหมา” ข้องใจ, การพัฒนาพนักงานราชการ-ศน.-ลูกจ้าง, เงินเดือน ป.ตรี 4 ปี + ป.บัณฑิต, วิดีโอสุดยอดฯภาคเหนือ, ลาออก ม.2 ได้วุฒิใด, จะสมัครเป็นครู กศน.ตำบล ต้องจบเอกใด

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  6  เรื่อง ดังนี้


          1. เย็นวันที่ 2 เม.ย.56 คุณ “Platoo Platoona” อัพโหลดไฟล์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการของ สนง.กศน.จ.อุดรธานี 6 อัตรา ในเฟซบุ๊คกลุ่มรวมพลคนบรรณารักษ์แห่งประเทศไทย  โดยในประกาศฯได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู กศน.ตำบล ว่า  “ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี”

            ผมเข้าไปโพสต์ว่า  น่าจะผิดนะ
             คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู กศน.ตำบล คือ  “มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.”


        2. คืนวันที่ 3 เม.ย.56 คุณพิชญานิน สรรเสริญ ขรก.ครู กศน.อ.ระโนด ถามผมในหน้าเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ในใบระเบียนการศึกษา ผู้ที่เทียบโอน (สมมุติ ม. 2) ในตรงวุฒิเดิมจะลง ประถม หรือ ม.2

           ผมตอบว่า  คำว่า "วุฒิการศึกษา" ต้องเป็น "ชั้นตัวประโยค" เช่น ป.6, ม.3 หรือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น  กรณีนี้วุฒิเดิมคือ ป.6 หรือประถมศึกษา  ส่วนใบลาออก ม.2 ใช้เพื่อการเทียบโอน ไม่ใช่วุฒิเดิม


        3. เย็นวันที่ 5 เม.ย.56 คุณ “เชอร์รี่ ศรีอุบล” กศน.อ.โชคชัย ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า
           1)  บรรณารักษ์จ้างเหมา(ผู้ชาย) มีสิทธิ์ลาคลอดได้หรือไม่ ถ้าได้อ้างถึงระเบียบได
           2)  ทำไม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ถึงไม่ได้รับสิทธิ์การทำประกันสังคมจากต้นสังกัด  เคยไปทำประกันสังคมด้วยตนเอง  ไม่สามารถทำได้ แล้วหน่วยงานก็ไม่ทำให้  ต้องทำยังไง ( จะเข้ารับการรักษาพยาบาล )
           3)  ทำไมการเบิกค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ถึงต้องทำเรื่องเบิกทุกเดือน โดยทำเรื่องส่งเบิกตั้งแต่วันที่ 1 หนังสือส่งจังหวัดลงวันที่ 1 แต่แนบเอกสารการตรวจรับหรือส่งมอบงานระบุวันที่เป็นวันสิ้นเดือน ( ตรวจรับการจ้างล่วงหน้า )  ถ้าทำล่วงหน้าอย่างนี้ได้ ทำไมไม่ให้ทำส่งล่วงหน้าทั้งปีให้เสร็จตั้งแต่ต้นปีเลย จะได้ไม่ต้องทำทุกเดือน
          4)  บรรณารักษณ์จ้างเหมา วุฒิ ป.ตรีต่อมา เรียนจบ ป.โท สามารถเบิกค่าตอบแทนอัตราที่สูงขึ้นได้หรือไม่

          ผมตอบว่า  ผมตอบคำถามลักษณะนี้บ่อยแล้ว  พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ใช่ลูกจ้างด้วย แต่เป็น "ผู้รับจ้าง"ตามระเบียบพัสดุ  ลักษณะคล้าย พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม) พนักงานทำความสะอาด ที่รับจ้าง/รับเหมาในบางหน่วยงาน
          1)  ไม่มีระเบียบให้ "ผู้รับจ้าง" ลา ไม่ว่าจะลาอะไร ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ( ลองอ่านในข้อ 1 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/508778 )
          2)  "ลูกจ้าง" กับ "ผู้รับจ้าง" ทำประกันสังคมได้คนละแบบ พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการหลายคนก็ทำประกันสังคม  ไปทำประกันสังคมด้วยตนเองใหม่ บอกที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดว่า ผู้รับจ้างสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าเขาบอกว่าทำไมได้ ก็ถามเขาว่าทำไมต่างจากจังหวัดอื่น  ( ลองอ่านในข้อ 2 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/406637 )
          3)  การรับจ้างต้องมีการตรวจรับการจ้างก่อนเบิกจ่ายให้ทุกครั้ง ว่าในรอบเดือนที่ผ่านมามีผลงานตามสัญญาหรือไม่อย่างไร  ที่เขาให้ตรวจรับล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนคงเพราะกลัวว่าส่งปลายเดือนแล้วจะเบิกเงินให้เราได้ช้า  การตรวจรับตั้งแต่ต้นเดือนก็ไม่ถูกอยู่แล้ว ถ้าจะให้ตรวจรับตั้งแต่ต้นปียิ่งจะผิดมากไป บางคนก็ลาออกก่อนครบปี
          4)  ไม่มีระเบียบให้ "ผู้รับจ้าง" ปรับค่าตอบแทนตามวุฒิ


      4. เย็นวันที่ 5 เม.ย.56 ผมโพสต์ในเฟซบุ๊ค ว่า

          1)  ความคืบหน้าโครงการพัฒนาพนักงานราชการ+ลูกจ้าง  ปีงบประมาณ 2556 ( ปีสุดท้าย )  จะจัดที่ จ.กาญจนบุรี รวม 6 รุ่น ๆ ละ 900 คน  เริ่มรุ่นแรกเดือน มิ.ย.56  ( ยังไม่มีรายละเอียดออกมา )
         2)  ที่มีรายละเอียดออกมาแล้วตอนนี้เป็นอีกโครงการต่างหาก คือ ให้จังหวัดส่งรายชื่อพนักงานราชการ-ศึกษานิเทศก์  ภายในวันที่ 11 เม.ย.56  เพื่อเข้ารับการพัฒนา 4 หลักสูตร ที่โรงแรม "สบายโฮเต็ล" อ.เมืองนครราชสีมา  ดังนี้
              2.1)  ส่งพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ สนง.กศน.จังหวัด ๆ ละ 1 คน เข้าโครงการ "พัฒนาความคิดเชิงระบบ สำหรับพนักงานราชการสำนักงาน กศน.จังหวัด" วันที่ 24-26
เม.ย.56
              2.2)  ส่งครูอาสาสมัคร จังหวัดละ 2 คน เข้าโครงการ "พัฒนาครูอาสาสมัคร กศน.เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการนิเทศ" วันที่ 29 เม.ย.-1
พ.ค.56
              2.3)  ส่งศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกคน เข้าโครงการ "จัดการเรียนรู้อาเซียนอย่างไรให้ก้าวไกลและทันเหตุการณ์" วันที่ 15-17
พ.ค.56
              2.4)  ส่งครู กศน.ตำบล จังหวัดละ 1 คน เข้าโครงการ "อบรมครู กศน.ตำบลเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผลการศึกษา" วันที่ 20-22 พ.ค.56

         ( ดูรายละเอียดได้ที่ https://dl.dropbox.com/u/109014048/sirindhorn_th56.pdf )


      5. เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย.56 ผมโพสต์ในเฟซบุ๊ค ว่า  ชมวิดีโอชุดการแสดง ประกอบการพิจารณาโหวตสุดยอด กศน.ภาคเหนือ NF7-12  ได้ที่

          - NF7 ( จ.สุโขทัย อ.เมืองฯ การแสดงเปิงมาง ประเภทบุคคล )   
            https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_-0uQaJuMm0
 

          - NF8 ( จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย ส้มตำลีลา ประเภททีม 7 คน ) 
            https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Up4KWnU3_Uc
 

          - NF9 ( จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ เสียงแคนแดนมังกร ประเภททีม 7 คน ) 
            https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BiQx8QvsUKY
 

          - NF10 ( จ.แพร่ อ.หนองม่วงไข่ จินตลีลาผสมสตริงล้านนา ประเภททีม 11 คน ) 
            https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u8_apKbAFCA
 

          - NF11 ( จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม การแสดงประยุกต์ร่วม ประเภททีม 5 คน ) 
            https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e4jqvrJOPtE
 

          - NF12 ( จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ โครงงานพิศวง ประเภทบุคคล ) 
            https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NtOJyVzuVqI
 

          ส่งโหวตไปที่ 4642233 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เวลา 19: 00 น. ถึงวันที่ 23 เม.ย.56 เวลาประมาณ 10: 40 น.  ( ครั้งละ 3 บาท )  และชมการแข่งขันทางช่อง 11 NBT วันที่ 23 เม.ย. เวลา 10:00-11:00 น.        6. วันที่ 9 เม.ย.56 ผมนำหนังสือสำนักงาน กศน. มาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค ว่า

           ข้าราชการครู ตรวจสอบการปรับเพิ่มเงินเดือนด่วน

           กจ. จะออกคำสั่งปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการครู ตั้งแต่ ม.ค.55  ( ปี 55 บุคลากรประเภทอื่นปรับไปหมดแล้ว )  แต่เนื่องจากของข้าราชการครูมีรายละเอียดมาก บางคนไม่แจ้งข้อมูลปัจจุบันให้ กจ.ทราบ อาจทำให้ได้เงินเดือนน้อยกว่าที่ควร  เช่น   บางคนเรียนต่อจบปริญญาโทแล้ว ยังไม่แจ้ง ก็ให้ถือโอกาสรีบแจ้งเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิปริญญาโทในคำสั่งนี้เลย ( ต้องขออนุญาตเรียนต่อในคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และใบประกอบวิชาชีพยังไม่หมดอายุ )

          1)  ให้ตรวจข้อมูลต่าง ๆ ในตาราง  ( มีชื่อ-สกุล และเงินเดือนที่จะปรับ ที่ https://dl.dropbox.com/u/109014048/saralyTeacher55.xls  ว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าใครคิดว่าชื่อตกหล่นไปก็ให้แจ้งด้วย โดยแจ้ง กจ.กศน.ทางโทรศัพท์/โทรสาร ภายใน 30 เม.ย.56
            2)  ให้ตรวจสอบการปรับเพิ่มเงินเดือนที่ กจ.พิมพ์ไว้นี้ ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยดูจากหลักเกณฑ์ที่  www.nfe.go.th/webnfe/attachments/30725_File0034.PDF 
               การปรับครั้งนี้ รวมศึกษานิเทศก์ที่เงินเดือนยังไม่เกินตารางด้วย แต่ไม่รวมบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

            คุณนาวี ขรก.ครู กศน.ข.ป้อมปราบฯ ถามผมในเรื่องนี้ ว่า  จบ ป.บัณฑิต แต่ทำไมเงินเดือนรับเหมือนปริญญาตรี 4 ปี

            เรื่องนี้  ผมคุยกับ จนท. ก.ค.ศ. ได้รับคำตอบว่า  ปกติจบ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี + จบ ป.บัณฑิตอีก 1 ปี  จะได้เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ ป.ตรี 4 ปี  โดยถ้าจบ ป.บัณฑิต หลังบรรจุ ปรับไปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นได้   แต่ถ้าจบก่อนบรรจุ ( กรณีที่ประกาศรับสมัครสอบบรรจุระบุอัตราเงินเดือนตามวุฒิ ป.ตรี 4 ปี ) สพฐ.กำลังหารือ ก.ค.ศ.อยู่ ยังไม่แน่ว่า ก.ค.ศ.จะตอบว่าให้ปรับได้หรือไม่ ถ้าตอบเมื่อไรจะลงเว็บ ก.ค.ศ.  ซึ่ง กศน.อาจนำคำตอบนั้นมาปฏิบัติได้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนา#เงินเดือน#จ้างเหมา#ครู กศน.ตำบล#สุดยอด กศน.

หมายเลขบันทึก: 532562, เขียน: 09 Apr 2013 @ 20:07 (), แก้ไข: 13 Apr 2013 @ 06:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

มารับความรู้ใหม่ๆ จากอาจารย์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

utit
IP: xxx.93.217.209
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะเลย

กศน.ตำบล
IP: xxx.93.203.22
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณค่ะพอดีได้ไปอบรมข้อ 4 (2.4)ค่ะเลยทราบรายละเอียดเยอะขึ้นค่ะ

ขอบคุณ อ.เอกชัยมากนะคะที่ให้ความรู้

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับ