กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 1/2556  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2556 หยุดวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์  ผู้สนใจสมัครเรียนได้ที่ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

 เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครเรียน 

1.สำเนาวุฒิการศึกษาถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง 1 ชุด  

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด  

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  2 รูป  

ถ้ากรณีเทียบโอนถ่ายเอกสารวูฒิการศึกษา 2 ชุด