การวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่(ABC Research)

Mr.CHOBTRONG
การวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่(ABC Research)
การวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ ( ABC  Research) สมทรง  นุ่มนวล              การวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (ABC  Research) เป็นอีกมิติหนึ่งของทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มาของ ABC Research คือ Area – Based Collaborative Research  ชื่อภาษาไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดจากรากฐานภายในอย่างยั่งยืน อันเป็นที่มาของการจัดเวทีค้นหาโจทย์วิจัยฯ เมื่อวันที่ 27 28 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา โดย สกว. มอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานงานเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในทุกมิติ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมเกือบร้อยคน  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม สกว. โดย ศ.ดร.ปิยวัติ    บุญ หลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและคณะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นปัญหาหรือโจทย์ที่ต้องทำการวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด สุราษฎร์ธานีอีกมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม แหล่งงาน การพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง การพัฒนาเด็ก เยาวชน การจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม อาชีพทางเลือกใหม่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างยั่งยืน                   ทั้งนี้ สกว. มีชุดโครงการวิจัยนำร่อง ได้แก่ ชุดโครงการ การพัฒนาอาชีพทางเลือก  และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สกว. มีความประสงค์ให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมโครงการวิจัยเพื่อนำวิชาการลงไปเติมเต็มให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าคงจะมีโครงการวิจัยย่อยในมิติเกี่ยวกับอาชีพทางเลือกและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเกิดขึ้นอีกหลายโครงการตามความสนใจของนักวิจัย ทั้งนี้นอกจากเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้ว ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในด้านการวิจัยอีกโสดหนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผศ.สมทรง นุ่มนวล

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่(abc#research)

หมายเลขบันทึก: 53214, เขียน: 04 Oct 2006 @ 11:08 (), แก้ไข: 29 Apr 2012 @ 23:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)